Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

17:28
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viaPicki91 Picki91
17:28
5212 c3f1 500
Reposted fromdivi divi viaxhiatusx xhiatusx
17:27
Magią muzyki jest to, że każda piosenka przypomina Ci jakąś chwilę w życiu. 
17:27
16:40
7918 3be3 500
Reposted fromamphetamine amphetamine

November 22 2017

20:48
9394 9a7f
Reposted fromsavatage savatage
20:46
6511 3853 500
Reposted fromsavatage savatage
20:46
6833 d4b7
Reposted fromsavatage savatage
20:44
0077 8052
Reposted fromsavatage savatage
20:43
8914 c976
Reposted fromsavatage savatage
20:43
1590 5a0e
Reposted fromsavatage savatage
20:42
3033 ecec 500
Reposted fromsavatage savatage
20:39
0621 02d6
Reposted fromlostness lostness viafelicka felicka

November 21 2017

23:00
22:59
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
22:59
3975 0493
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viamefir mefir
22:59
3361 c27b
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viamefir mefir
22:58
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
22:57
6561 c9dc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
20:46
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaasz asz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl