Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

17:07
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
12:50
9134 fd99 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacudoku cudoku
11:34
09:12
09:12
4854 d845 500
09:11
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek

June 24 2017

22:07
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viakrainakredek krainakredek
22:06
Reposted fromweheartit weheartit viakrainakredek krainakredek
22:05
Reposted frombluuu bluuu vianitael nitael
19:29
5545 ca4e 500
13:00

Cuda nie lubią diagnozy.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrainakredek krainakredek
13:00
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoxygenium oxygenium
12:59
Reposted fromliteon44 liteon44 viaoxygenium oxygenium
12:59
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viaoxygenium oxygenium
12:59
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
12:58
3016 6b0a 500
Reposted fromkrzysk krzysk
12:58
5688 ad29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
12:58
5993 1ba1 500
Reposted fromheavyboots heavyboots viaexistential existential
12:56
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromlovvie lovvie viacudoku cudoku
12:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl