Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

20:53
4531 e357
Reposted fromfelicka felicka viamaly-pandzik maly-pandzik

May 21 2019

21:25
4784 4858 500
Reposted fromTamahl Tamahl
21:09
7816 fc7e 500
naranjas
Reposted fromniedopitekakao niedopitekakao
21:06
8821 aacc 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
21:05
4822 0fbd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
21:04
6913 df5b 500
Reposted fromthetemple thetemple
21:04
6916 4223
Reposted fromthetemple thetemple
21:01
Człowiek dojrzały odpuszcza, nie mści się. Pielęgnując krzywdę, krzywdzi samego siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Lepiej liczyć swoje błogosławieństwa i dbać o ludzi, których kochasz.
— Kayah
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
21:00
21:00
2046 76fb
20:58
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaavooid avooid

May 20 2019

20:29
4076 eff5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
19:44
5843 1c74 500
Reposted fromsavatage savatage viaavooid avooid
19:43
0423 16b1
Reposted fromipo ipo
19:42
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
17:58
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasarkastyczna sarkastyczna
17:55
Reposted fromtove tove viasarkastyczna sarkastyczna
17:55
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viasarkastyczna sarkastyczna
17:54
2948 d7d2
Reposted fromSkydelan Skydelan viasarkastyczna sarkastyczna
17:52
Co to jest cierpliwość? To takie coś co mają ludzie starsi od internetu.
— zasłyszane w radiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl