Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

22:50
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaPicki91 Picki91
22:50
22:50
6611 28ad 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaPicki91 Picki91
22:50
Reposted fromFlau Flau viasarkastyczna sarkastyczna
22:50
22:50
1109 ea93 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarkastyczna sarkastyczna
22:49
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
22:49
22:49
22:47

ysvoice: Fiat 500 on the street of Trastevere, Rome

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoxygenium oxygenium
22:46
By robić postępy jako człowiek, nie poprzestawaj na walce ze swoimi wadami, ale rozwijaj także swoje zalety.
— Christophe André
Reposted fromavooid avooid
22:44
22:40
Reposted fromgruetze gruetze viathetemple thetemple
22:39
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
22:38
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaavooid avooid
22:38
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
22:34
1560 c91f 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 05 2018

19:43

Dla innych bywamy jazdami próbnymi, trofeami, wyzwaniami albo dodatkami, które uzupełniają ich tygodnie, jak listek mięty na serniku malinowym. Czasem jesteśmy polisą ubezpieczeniową, a innym razem rollercosterem, na którym można zapomnieć o podatkach, zmarszczkach i szefie, który jest dupkiem. Dla kogoś jesteśmy słońcem, wokół którego krążą myśli o trzeciej nad ranem. Zdarza nam się być niezobowiązującą rozrywką, późniejszym wyrzutem sumienia, wspomnieniem, o którym nie powie się nikomu albo bolesnym kopniakiem, który mówi: „Hej! Dojrzej!”. Jesteśmy okruchami cudzych historii, supportami przed główną gwiazdą festiwalu ich życia, szkiełkami kręcącymi się w kalejdoskopie kawiarni, ulic, galerii handlowych i klubów.

Na koniec, bywamy też dla kogoś wszystkim.

— Volantification
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via4777727772 4777727772
19:43
19:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl