Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

22:31
2238 1b0b 500
Reposted fromsoftboi softboi
22:29
Reposted fromheroes heroes
22:28
Reposted fromheroes heroes
22:25
2151 fd72
Reposted fromEtnigos Etnigos
22:25
2192 43ad
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 16 2019

21:03

Wielkie, silne zwierzęta umierają w samotności i milczeniu. Odchodzą w pustkę i nie skarżą się nikomu. Tylko człowiek szczeka wspomnieniami.

— Marek Hłasko
21:00
1418 cf6c
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen
21:00
Reposted fromshakeme shakeme
20:56
1064 9a43 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianitael nitael
20:55
0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
20:50
1542 7631
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 15 2019

21:11
0308 eda3 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaOnlyGreen OnlyGreen
21:10
6697 90ff 500
Reposted fromthetemple thetemple viahagis hagis
21:10
9251 adb2 500
Reposted fromfungi fungi viahagis hagis
21:09
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiblameyou iblameyou

July 14 2019

22:05
8842 2e5d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
21:50
8788 804a 500
Reposted fromthetemple thetemple
21:49
21:47
21:46
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl