Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

17:36
17:35
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoxygenium oxygenium

February 17 2018

12:32
4698 d993 500
Reposted fromzciach zciach
12:29
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaiblameyou iblameyou
12:27
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viaPicki91 Picki91
12:27
12:27
Reposted fromFlau Flau viaPicki91 Picki91
12:27
12:27

February 15 2018

22:59
3193 6845 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
22:55
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viaavooid avooid
19:59
1294 22c1 500
Reposted from4777727772 4777727772
19:58
0044 48a1 500
Aleksander Zawalij
Reposted fromcorvax corvax viaPicki91 Picki91

February 14 2018

22:34
1215 6027 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
21:51
21:10
3993 9613 500
21:08
21:04
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaPicki91 Picki91
21:04
W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.
— Piotr Kuśmierek
Reposted fromavooid avooid
21:03
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl