Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

22:46
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoxygenium oxygenium
13:50

November 22 2014

18:02

November 16 2014

22:23
4600 50d8
Reposted frompomimo pomimo viamefir mefir

November 10 2014

11:39
we love dykes
Tags: Women Books
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir

October 26 2014

15:20
5956 cdcb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 19 2014

15:30
4692 b529
Tags: Cats Books
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelskede elskede

October 13 2014

22:59

October 11 2014

14:53
2855 aa06 500
Reposted fromMerlinka Merlinka viaoxygenium oxygenium

October 09 2014

20:44
5827 8281 500
Reposted fromerial erial viamefir mefir

October 07 2014

17:09

October 05 2014

07:30

October 03 2014

23:05

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Tags: Quotes Books
Reposted fromgrzyps grzyps viaoxygenium oxygenium

September 30 2014

21:30

September 27 2014

12:35
5167 251d
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamefir mefir

September 24 2014

14:27
14:27

September 21 2014

17:58
2296 3676
Tags: Women Books
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange
09:35
1603 7d51 500

Speedpaint #25 by Sylar113

September 13 2014

08:57
0990 fb61

An Oxford student flipping through a book on sale. England, 1950

Tags: Men Books
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl