Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2014

16:30
I nie chodzi mi o to, że kiedyś było lepiej. Było po prostu inaczej. I to co było wtedy, było wtedy. Nie wróci. Straciliśmy pewne rzeczy, zyskaliśmy inne.
— pokolenieikea.com
Tags: Quotes Ikea
Reposted fromnivea nivea viaizyntrill izyntrill

November 10 2014

15:55
Są dwa etapy znajomości – tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiedzenia jest tyle, że na pytanie, co nowego, możesz odpowiedzieć tylko: nic nowego.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Tags: Quotes Ikea
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir

June 05 2014

17:19

"Związki się zeszmaciły. „Na zawsze” i „nie opuszczę cię aż do śmierci” przeszło w „najwyżej się rozstaniemy, jeśli nam nie wyjdzie”.

Zmieniło się nasze nastawienie do życia. Skoro mogę wymienić telewizor, mieszkanie samochód na nowy, lepszy to dlaczego nie osobę z którą jestem?"

— pokolenieikea
Tags: Quotes Ikea
Reposted frompsychoo psychoo viakocieserce kocieserce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl