Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

19:27
9857 01dd
The Witcher, Gwent.
Reposted fromvideogames videogames vianitael nitael

April 14 2017

20:09
Tags: Wiedźmin
Reposted fromnitael nitael

November 26 2014

13:53
1725 aa78 500
Reposted fromvideogames videogames viabng123 bng123
13:53
1704 3ecc 500
Reposted fromvideogames videogames viabng123 bng123

November 13 2014

16:51
4464 4a40 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viabng123 bng123

November 12 2014

17:13
9346 7ef3 500
Reposted fromwiedzmin wiedzmin viaelskede elskede

October 31 2014

21:33
8082 09cd 500
Reposted fromGruffudd Gruffudd viabng123 bng123

October 23 2014

18:27
7576 9a93 500
Reposted fromDavyJones DavyJones

September 25 2014

12:18
7367 07d0
Geralt's tiny smile when he hears the news about Cirilla.
Reposted frombng123 bng123

September 23 2014

19:24
2732 a226 500

If you like this art from The Witcher 3: Wild Hunt, make sure to pick up the newest issue of GAMEREACTOR. It features an in-depth article describing the process of its creation.

source - The Witcher Facebook

Reposted frombng123 bng123

September 21 2014

18:36

September 12 2014

15:10
2030 c5e5 500
Reposted fromcleanout cleanout viaunfolded unfolded

September 11 2014

13:10

August 26 2014

17:51

August 15 2014

20:07
1717 7153
The sword of Destiny has two edges. You are one of them.
Reposted frombng123 bng123

August 14 2014

14:21
9496 aca9

The Witcher 3: Wild Hunt // Cirilla Riannon close up.

Reposted frombng123 bng123

August 13 2014

14:21
Reposted fromnitael nitael

August 05 2014

14:50
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— A. Sapkowski
Reposted fromwynne wynne viacudoku cudoku

July 12 2014

17:42
3625 bba3
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaero-Neo ero-Neo

June 28 2014

11:59
Z miłością – powiedziała wolno Fringilla – jest jak z kolką nerkową. Dopóki nie chwyci cię atak, nawet sobie nie wyobrażasz, co to takiego. A gdy ci o tym opowiadają, nie wierzysz.
— Andrzej Sapkowski – Pani Jeziora
Reposted frompuella13 puella13 viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl