Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

22:24
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viaagatiszka agatiszka
21:20
6932 49e5
Reposted fromMissMurder MissMurder viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:14
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarhubarbrr rhubarbrr
21:09
9420 5217 500
Reposted fromemo emo viahash hash
21:09
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viabrianmay brianmay
21:04
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
14:19
6550 b254 500
Reposted fromPitch Pitch viaescape-artist escape-artist

January 18 2020

23:37
0891 6b0e
Reposted fromlejibet lejibet viacatarino catarino
23:36
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapchamtensyf pchamtensyf
23:35
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
23:34
4330 e39c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacachalot cachalot
23:31
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
23:30
2709 10b9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
22:18
4463 02a9
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagemmy gemmy
22:15
Reposted fromthetemple thetemple viabluex bluex
22:15
3397 8e23 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viakredek kredek
22:11
3126 b17e 500
Harz, Germany
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
18:36
0078 6d84 500
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi
18:31
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianargle nargle
18:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl