Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2014

20:50
Reposted fromkaps kaps viamyzone myzone

June 26 2014

13:57

June 05 2014

13:19

May 19 2013

19:31
Wiara. Jesteście religijni?
Wiara nie musi się koniecznie wiązać z religią. Mogę natomiast powiedzieć, że wiara jest kluczowa do realizacji marzeń. Musisz mieć wiarę niezależnie od wszystkiego, nawet gdy pojawiają się wątpliwości, musi tkwić w tobie drobna iskierka wiary...Wiary w siebie, a czasem, gdy w siebie wątpisz, wiary w drugą osobę, wiary w to, co znasz i nieznane...Wszystkie te słowa - Miłość, pożądanie, wiara i marzenia są najbardziej powszechne, a równocześnie najsilniejsze i najbardziej ważne ze wszystkich. Esencjonalne. 
— Fragment wywiadu z Thirty Second to Mars, Teraz Rock, nr 5 (123) maj 2013.
Tags: Quotes 30STM
Reposted fromdoshu doshu viaholdyourbreath holdyourbreath

April 12 2013

19:05
Leżąc w łóżku nocą,
I myśląc o swoim życiu,
Chciałbyś być inny ?
— 30 Seconds to Mars

January 09 2012

15:58
Przekraczaj granice.
Definiuj wszystko na nowo.
Oszalej.
— 30 Seconds to Mars
Reposted fromkaps kaps viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl