Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

12:29
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Tags: Quotes Brown

April 23 2017

21:44
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Tags: Quotes Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium

July 07 2014

12:10
Tags: Quotes Brown
Reposted fromavooid avooid

May 03 2014

10:40
Tags: Quotes Brown
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse

March 22 2014

12:06
Tags: Quotes Brown
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid

August 08 2013

09:21
Możemy nauczyć się zatrzymywać na chwilę, by przyjrzeć się wschodowi i zachodowi słońca. Możemy nauczyć się słuchać wiatru, zauważać, że pada deszcz lub śnieg, że rozszalała się burza gradowa albo nastała cisza. Możemy wejść w kontakt z pogodą, czyli z samym sobą, i uzmysłowić sobie, że jest w nas smutek. Im większy smutek, tym rozleglejsza przestrzeń - im większa przestrzeń, tym szerzej otwarte serce.
— Deirdre Blomfield-Brown, “Mądrość nieuciekania”
Tags: Quotes Brown
Reposted fromkonrad konrad viaeldrianne eldrianne

September 23 2012

10:51
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
— Dan Brown
Tags: Quotes Brown
Reposted frommaninblue maninblue viasaphirka saphirka

June 18 2012

12:35
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb.
— H. Jackson Brown, Jr.
Tags: Quotes Brown
Reposted frombog bog viamyname myname

April 04 2012

21:56
7574 6dc4
Tags: Motto Brown

September 04 2011

20:08
Drobiazgi sprawiają, że niepostrzeżenie i cicho wchodzi wielkie szczęście.
— Pam Brown
Reposted fromisk isk viaizyntrill izyntrill

April 04 2011

18:31
Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted from654675674 654675674
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl