Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

20:00

November 23 2014

20:19

November 19 2014

16:51

September 07 2014

17:49
1160 f46f
Reposted fromEjwa Ejwa

August 28 2014

21:15
2713 430c
Reposted fromjust-breathe just-breathe viasaphirka saphirka

July 26 2014

15:24
3909 c69d
Tags: Men Cigarettes
Reposted fromMrSatan MrSatan viaGentlemans Gentlemans

May 28 2014

15:29

January 09 2014

16:26

September 25 2013

16:02
8956 c8c6
Tags: Men Cigarettes
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

June 29 2013

12:21

Picie, palenie? To wyłą…cznie moja sprawa!

Reposted fromkonrad konrad

June 22 2013

10:15

January 15 2013

17:09

January 07 2013

18:12

December 13 2012

20:14
9161 4afc
Bez cienia złośliwości, podziwiam upór gdy na dworze pizga złem.
Reposted frompl pl viamaly-pandzik maly-pandzik

May 07 2012

17:06
2499 68cb
Tags: Cigarettes
Reposted fromKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada
17:04
3183 b388
Tags: Cigarettes
Reposted fromKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada

February 26 2012

11:31

January 12 2012

21:21
8823 7f31
tak bardzo prawdziwe!

January 10 2012

16:28
8957 944b
„Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.”  Anthony de Mello - "Przebudzenie"
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij

January 10 2011

18:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl