Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2014

19:48
Jednym szeptem , jednym gestem
Jednym drgnieniem powiek zmieniasz
Zawstydzenie kiedy jesteś 
W zamyślenie, gdy Cię nie ma.

Mam tyle słów jest ich siła
Życzeń i pragnień jak w kolędzie
Gdzie się podziały kiedy byłaś
Czy się odnajdą , gdy znów będziesz
— Marek Dyjak
Reposted fromviciousvenus viciousvenus

November 11 2013

16:29
- Potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- "Morze". I niech każdy sobie wybierze, przez jakie "żet".
— Marek Dyjak
Tags: Quotes Dyjak
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...