Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2013

21:24
Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia obowiązku; to, co cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia
— A. Einstein
Reposted fromgarfild garfild

February 12 2013

18:42
Jeśli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, oznacza to, że tak naprawdę nie rozumiesz tego dostatecznie dobrze.
— Albert Einstein
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacudoku cudoku

January 23 2013

20:39

December 15 2012

10:32
8085 7133

love is the answer.

Tags: Motto Einstein
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viamyname myname

December 11 2012

15:18

December 05 2012

15:25
7902 6420
Tags: Motto Einstein
Reposted fromidzsobie idzsobie viakrainakredek krainakredek

July 21 2012

08:35
4398 26e6
Tags: Motto Einstein
Reposted fromKaliniusz Kaliniusz viabng123 bng123

April 14 2012

21:27
Każdy z nas ma dwie rzeczy do wyboru: jesteśmy albo pełni miłości... albo pełni lęku.
— Albert Einstein
21:24
Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.
— Albert Einstein
Reposted fromgreebo greebo viaCamilla Camilla

January 12 2012

15:24
Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby :  albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak,  jakby cudem było wszystko.
— A. Einstein
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij

December 29 2011

10:55
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
— Albert Einstein
Reposted fromvindurinn vindurinn viasamtonazwij samtonazwij

December 25 2011

18:07
Przyszłość należy do wyobraźni.
— Albert Einstein
Reposted fromsaphirka saphirka

August 10 2011

13:41
2615 23de 500
Reposted fromproof proof viahunsert hunsert

June 09 2011

19:14

Tesla & Einstein by Jason Seiler

Reposted fromsawb sawb viakot-z-cheshire kot-z-cheshire

May 08 2011

16:10
Only a life lived for others is worth living
— A. Einstein
Reposted fromunfolded unfolded

March 12 2011

12:01
0983 0707
Reposted from654675674 654675674

February 27 2011

17:45
Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.

— Albert Einstein
Reposted frompavarotti pavarotti viabng123 bng123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...