Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

00:10

September 14 2014

09:34
Reposted fromavooid avooid

August 28 2014

14:05
Reposted fromavooid avooid

July 29 2014

08:17
Reposted fromavooid avooid

July 24 2014

11:43
5240 ec44 500
Reposted fromnathloves nathloves viafelicka felicka

June 06 2014

16:11
Reposted fromswojszlak swojszlak viacoconutmousse coconutmousse

May 29 2014

18:10
Reposted fromavooid avooid

May 03 2014

09:19
Reposted fromcudoku cudoku

March 29 2014

10:07
Reposted frominpassing inpassing viasaphirka saphirka

December 26 2013

14:37
Albowiem potrzebny mi jest przede wszystkim człowiek, który jest oknem otwartym na morze, a nie lustrem, które mnie nudzi.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaavooid avooid

November 28 2013

17:51
6036 08ac 500
Gdy jest bar­dzo smut­no, to kocha się zacho­dy słońca    - Antoine de Saint-Exupéry
Reposted frompengin pengin

November 03 2013

22:10
Jeśli chcesz zbudować statek, nie gromadź ludzi, by zbierali drewno i rozdzielali obowiązki, ale wzbudź w nich tęsknotę za rozległym i niekończącym się morzem.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromcytaty cytaty viakocieserce kocieserce

August 01 2013

10:36
Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku
— Antoine de Saint-Exupéry "Ziemia, planeta ludzi"

July 14 2013

15:21
nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. ważne jest, czy będzie mniej, czy bardziej człowiekiem.
— Antoine de Saint-Exupery.
Reposted fromdamsel damsel

June 11 2013

13:20

May 21 2013

20:37
Jeżeli miłość two­ja nie ma żad­nych szans, po­winieneś za­mil­knąć, bo nie na­leży mie­szać miłości z niewol­nic­twem ser­ca. Miłość, która pro­si, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczu­ciem lo­kaj­skim.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted frommarysia marysia viamyname myname

May 08 2013

14:08
To czas, jaki poświęciłeś swojej róży, czyni ją tak ważną
— Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę"

April 30 2013

17:45
Ludzie? Wiatr nimi miota. Nie mają korzeni – to im bardzo przeszkadza.
— "Mały Książę", Antoine de Saint-Exupéry
Reposted frommarysia marysia viacudoku cudoku

March 29 2013

12:14

March 26 2013

20:29
"Zastanawiam się - rzekł - czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją."

- Mały Książę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl