Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2013

17:15
Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"

December 27 2012

09:27

October 05 2012

18:07
Naucz mnie sztuki małych kroków.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromptak ptak viaiblameyou iblameyou

December 10 2011

10:40
Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromkatieee katieee viasaphirka saphirka
10:17
Odległość nie jest miarą oddalenia.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromdried dried viajoda joda

November 22 2011

19:21
Dla całego świata jesteś tylko jednym z wielu, lecz jest ktoś dla kogo jesteś całym światem.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromohshit ohshit

September 19 2011

18:49
Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?” Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile... zarabia jego ojciec?”. Wówczas dopiero sądzą, że coś wiedzą o waszym przyjacielu. Jeżeli mówicie dorosłym: „Widziałem piękny dom z czerwonej cegły, z geranium w oknach i gołębiami na dachu” – nie potrafią sobie wyobrazić tego domu. Trzeba im powiedzieć: „Widziałem dom za sto tysięcy złotych”. Wtedy krzykną: „Jaki to piękny dom!”
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted fromCamilla Camilla

May 20 2011

18:14
Co z tego, że stoisz na środku skrzyżowania, jeżeli nie masz chęci, by iść dokądkolwiek?
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromdisappear disappear viahunsert hunsert

May 08 2011

16:10
Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux.

- Le Petit Prince
Reposted fromprzecinek przecinek viaunfolded unfolded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl