Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2014

17:54
Podejdź tu do mnie
Chcę zapamiętać
Twój zapach i kształt
— Fisz Emade Tworzywo
Reposted frominpassing inpassing viaoxygenium oxygenium

August 02 2014

19:48
Reposted fromnikotyna nikotyna viacoconutmousse coconutmousse

May 25 2012

12:51
Lubię język polski, ale to nie musi być poprawna polszczyzna, może być uroczo zepsuta. Ona cały czas się zmienia, żyje, modyfikuje się, z językiem dzieją się bardzo zacne, ciekawe rzeczy. (...)
— Fisz w majowym Bluszczu.
Tags: Quotes Fisz
Reposted fromciarka ciarka viatypromantykaq typromantykaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl