Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2011

09:58
Aż spotkała człowieka, do którego zbliżyło ją nieznane dotąd uczucie, któremu oprzeć się nie zdołała. Ujrzała w nim ziszczenie wszystkich swych nadziei, zapomniała o otaczającym ją świecie, przestała słyszeć, widzieć, czuć, przed oczyma miała tylko jego jedynego jako wyłączny przedmiot tęsknoty i pożądania.
                                                                                                                                                       Goethe
Tags: Quotes Goethe
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viajoda joda

May 22 2011

15:47
0110 7d27 500
Tags: Motto Goethe
Reposted fromomg-archy omg-archy viabawelniana bawelniana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl