Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2014

18:00
6893 1a76 500

halloween omg no this is beautiful 

Reposted fromkulamin kulamin viahopelesswanderer hopelesswanderer

September 24 2014

14:27

July 18 2014

16:21
Tags: Quotes Gogh
Reposted fromstylte stylte

April 15 2014

15:08
7384 e6ee 500
Tags: Motto Gogh
Reposted fromkkthxbye kkthxbye viaexistential existential

February 25 2014

22:27

December 06 2013

21:21
If you truly love nature, you will find beauty everywhere.
— Vincent van Gogh
Tags: Quotes Gogh
Reposted fromstylte stylte viafelicka felicka

May 15 2013

18:08

April 23 2013

15:57
Vincent van Gogh's The Mulberry Tree, 1889 (detail)
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures

April 14 2013

10:45
Sztuka winna być pocieszeniem dla tych, których złamało życie.
— Vincent Van Gogh
Tags: Quotes Gogh

March 27 2013

13:08

"Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczuciem, nie mógłbym nawet nazwać miłością."

                                                                                                                          -Vincent van Gogh
Tags: Quotes Gogh
Reposted frombomdia bomdia viatypromantykaq typromantykaq

November 29 2012

17:00

April 28 2012

08:18
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Tags: Quotes Gogh
Reposted fromkonwalia konwalia viaCamilla Camilla

February 04 2012

09:32
I love this painting. I loved it since my primary school.
Reposted fromkot-z-cheshire kot-z-cheshire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...