Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

19:46
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viamefir mefir
19:46
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viamefir mefir

November 20 2014

00:35
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakaqla kaqla

November 18 2014

22:57
Tags: Quotes Hłasko

November 04 2014

15:52
Tags: Quotes Hłasko

October 25 2014

11:29
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromteaholic teaholic viaelskede elskede

October 15 2014

16:30

Ten tylko może być szczęśliwy kto ma wielkie oczy i potrafi nimi daleko patrzeć, kto ma wielkie serce i potrafi nim wiele czuć, kto ma wielkie sumienie i potrafi nim nienawidzić wszystkiego, co jest podłe i przeciw szczęściu. Świat jest dziś wielkim ogniem i małe serduszka stopią się w nim jak grudki ołowiu.
— Marek Hłasko artykuł "W pogoni za szczęściem"
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacudoku cudoku

September 29 2014

13:29
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromheartbreak heartbreak viamexicomagico mexicomagico

September 17 2014

15:52
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromrol rol

August 26 2014

17:42
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoxygenium oxygenium

August 24 2014

10:49
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromeskapiza eskapiza
08:07
Tags: Quotes Hłasko

August 17 2014

21:45
0426 647c 500
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromurwisko urwisko viaizyntrill izyntrill
11:16
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viadotkliwie dotkliwie

August 15 2014

10:56
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromflesz flesz vialabellavita labellavita

August 08 2014

14:26
Tags: Quotes Hłasko

August 07 2014

18:36
Tags: Quotes Hłasko

July 20 2014

21:19
Tags: Quotes Hłasko

June 12 2014

14:27
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromrol rol viapengin pengin

June 08 2014

22:15
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromeazyi eazyi viahopelesswanderer hopelesswanderer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl