Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2014

09:07
Tags: Quotes Hłasko

May 29 2014

15:42
Tags: Quotes Hłasko
Reposted frometerycznie eterycznie viadotkliwie dotkliwie

May 26 2014

16:06
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromrol rol

May 23 2014

19:55
15:37
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromrol rol

May 22 2014

08:49
7698 5e3a 500
Tags: Motto Hłasko
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaadriannak adriannak

May 20 2014

18:24
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromladygrey ladygrey viausmiechprosze usmiechprosze

May 17 2014

20:55
17:28
Tags: Quotes Hłasko

May 12 2014

11:05
Tags: Quotes Hłasko

April 28 2014

16:17
Tags: Quotes Hłasko

April 25 2014

20:15
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromnervure nervure viacudoku cudoku

April 24 2014

20:13
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromhlaskology hlaskology

March 31 2014

19:55
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromnewnightmare newnightmare viafelicka felicka

March 15 2014

14:37
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaiblameyou iblameyou

February 26 2014

17:11
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacudoku cudoku

February 25 2014

22:30
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaiblameyou iblameyou

January 25 2014

15:11
[...] masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.
— Fragment listu A. Osieckiej do M. Hłasko
Reposted frombadblood badblood viaedenpath edenpath

January 19 2014

11:36
Przed każdym dobrym uczuciem człowieka trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać, nieść jak światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać do utraty tchu. [...] Każdemu, który mówi: "zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego", powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.
     
— M. Hłasko
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromLinnie Linnie

January 01 2014

17:54
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Tags: Quotes Hłasko
Reposted fromrikita rikita viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl