Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2013

21:08
2842 7ce2
Reposted fromnebthat nebthat viakocieserce kocieserce

July 12 2013

11:38
Szczęście jest jak motyl. Ścigaj je, a umknie ci. Usiądź spokojnie, a spłynie na twoje barki.

May 16 2013

17:35

February 06 2013

09:06

November 21 2011

17:35
5248 9986 500
Reposted fromJamalus Jamalus

September 19 2011

18:29
Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem.
— Paulo Coelho - Alchemik
Reposted fromohshit ohshit

September 16 2011

18:35
Nie dopuść nigdy, aby ludzie po spotkaniu z tobą nie odchodzili trochę szczęśliwsi.
— Matka Teresa z Kalkuty
Reposted frommadda madda viatypromantykaq typromantykaq

September 12 2011

12:57
Spójrz na siebie w lustrze. Kogo widzisz? Czy to osoba, którą chcesz być? Czy może to ktoś inny, kim miałeś być? Osoba, którą powinieneś być, ale nie udało się. Ktoś mówi ci, że nie możesz, albo nie zrobisz tego? Bo możesz. Uwierz, że miłość tam jest. Uwierz, że marzenia spełniają się każdego dnia. Bo tak jest. Czasami szczęście nie pochodzi od pieniędzy, sławy czy władzy. Czasami szczęście pochodzi od dobrych przyjaciół i rodziny. I z cichej szlachetności wiedzenia dobrego życia. Uwierz, że marzenia spełniają się każdego dnia. Bo tak jest. Więc spójrz w lustro i przypomnij sobie, aby być szczęśliwym, bo zasługujesz na to. Uwierz w to. I uwierz, że marzenia, spełniają się każdego dnia. Bo tak jest.
— One Tree Hill

September 04 2011

20:08
Drobiazgi sprawiają, że niepostrzeżenie i cicho wchodzi wielkie szczęście.
— Pam Brown
Reposted fromisk isk viaizyntrill izyntrill

July 10 2011

16:06
Szczęście jest sensem i osią życia, ostatecznym celem i końcem ludzkiej egzystencji.
— Arystoteles

June 02 2011

09:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl