Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2014

15:56
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku viasaphirka saphirka

October 22 2014

19:59
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromriseme riseme viahopelesswanderer hopelesswanderer

September 07 2014

19:49
Reposted frompesy pesy

July 12 2014

17:04

June 23 2014

09:24

May 20 2014

18:15

May 18 2014

12:59
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku

May 12 2014

11:01
Tags: Quotes Hepburn

May 06 2014

19:57
7106 587f 500
Tags: Women Hepburn
Reposted fromSalixj Salixj viasephirath sephirath

March 26 2014

14:07
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku

March 21 2014

13:22
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromcudoku cudoku viafelicka felicka

February 16 2014

22:56

December 29 2013

16:38
1251 215e
Audrey Hepburn with dance instructor Lucien Legrande during the filming of Funny Face, 1956. Photos taken by David Seymour.
Tags: Women Hepburn

December 05 2013

18:09
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
Tags: Quotes Hepburn

August 07 2013

18:36
Ludzie, nawet bardziej niż rzeczy, muszą być odbudowywani, odnawiani, odradzani, regenerowani i rehabilitowani; nigdy nie odtrącaj nikogo.
— Audrey Hepburn
Reposted fromyourtitle yourtitle viasaphirka saphirka

April 23 2013

19:08

March 30 2013

11:07

January 28 2012

11:21
Żeby mieć piękne oczy, szukaj dobra w oczach innych, żeby mieć piękne usta wypowiadaj piękne słowa.
— Audrey Hepburn
Tags: Quotes Hepburn

January 22 2012

11:22
Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni – jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym.
— Audrey Hepburn
Tags: Quotes Hepburn
Reposted frometerycznie eterycznie viasaphirka saphirka

May 08 2011

16:23
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca - miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Tags: Quotes Hepburn
Reposted fromharmony harmony viaunfolded unfolded
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl