Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2011

13:21
Najszybciej dowiesz się, że Ci na kimś zależy, gdy odstawisz na jakiś czas spotkania, rozmowy z tą właśnie osobą. Jeśli zatęsknisz, zrozumiesz, że zależy Ci na tym drugim człowieku.
Reposted frommefir mefir viatypromantykaq typromantykaq

September 19 2011

18:53
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.
— Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze
Reposted fromCamilla Camilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl