Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

08:20
Reposted fromcudoku cudoku

November 20 2014

21:43
Reposted fromjoda joda

January 01 2014

17:38
Tylko nie zaniedbuj jej,
nie oceniaj zbyt pochopnie.

Ty nie trać z oczu jej.
Ty bądź.
Ty chroń.
— Mela Koteluk - Dlaczego drzewa nic nie mówią.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaavooid avooid

September 23 2013

17:47
Obezwładniaj mnie czułością
Paraliżuj uważnością
Proszę oswój mnie
Uznaj tylko to co jest
Chciej być blisko
— Mela Koteluk - Nie zasypiaj
Reposted fromiblameyou iblameyou

August 27 2013

17:39
Nie wolno Ci się bać, wszystko ma swój czas.
— Mela Koteluk
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamyname myname

May 23 2013

19:10
On na pewno gdzieś jest
kocham go już dziś.
— mela
Reposted fromcappaque cappaque

April 25 2013

19:14
  Obezwładnij mnie czułością, paraliżuj uważnością, proszę, oswój mnie, chciej być blisko...
— Mela Koteluk

November 17 2012

20:25
Dlaczego drzewa nic nie mówią?
— Mela Koteluk
Reposted fromicelandinthesun icelandinthesun

November 04 2012

14:42
Nie wolno Ci się bać, wszystko ma swój czas
Ty jesteś początkiem do każdego celu
— Mela Koteluk, Działać bez działania
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl