Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2012

20:55
Może słowa pot­rze­bują ciepła, gdy się rodzą od nowa? 
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromkonwalia konwalia viaCamilla Camilla

May 18 2012

20:59
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć: to ruszam. A to dużo trudniej, niż powiedzieć, to umrę, choć trochę mniej, niż powiedzieć, to urodzę się.
— W. Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromkaqla kaqla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl