Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

20:03
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viakingavonschabert kingavonschabert
20:02
20:01
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Tags: Quotes
20:01
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Tags: Quotes
Reposted fromolass olass viausmiechprosze usmiechprosze

December 02 2014

23:08
Tags: Quotes Orwell
22:58
Reposted fromsmc smc viaiblameyou iblameyou

December 01 2014

08:20
Reposted fromcudoku cudoku
08:19
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaavooid avooid
08:19
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaavooid avooid
08:16
Reposted frompesy pesy
08:13
Tags: Quotes
Reposted frommexicomagico mexicomagico
07:57
Tags: Quotes
Reposted fromchocoway chocoway viamefir mefir
07:56
Tags: Quotes Kuczok

November 29 2014

23:40
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
23:22

November 28 2014

15:55
Tags: Quotes Pilch
Reposted fromneverragain neverragain viasaphirka saphirka
15:55
Reposted fromyourtitle yourtitle viamasterrpiece masterrpiece
15:55
Reposted fromswojszlak swojszlak viamasterrpiece masterrpiece
14:38
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir
14:25
Tags: Quotes Baś
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl