Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2014

17:53
Reposted fromSabela Sabela viasaphirka saphirka

October 25 2014

11:24
Reposted fromrol rol

September 26 2014

08:22
Reposted fromrol rol

September 12 2014

20:20
6680 0c44 500
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viastylte stylte

August 24 2014

11:05
2476 3561
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka

June 05 2014

20:33
Reposted fromrol rol

May 12 2014

18:38

May 08 2014

20:02

April 24 2014

20:18
Reposted fromalsai alsai
19:52
15:26
Reposted from1923 1923 viadefying-gravity defying-gravity

October 03 2013

12:36
Ciało zasypiając
szepcze do siebie
poufnie
jesteś jedyne niepowtarzalne
czujesz o moja dłoni
ciepło moje
czy czujesz jak żyję pulsuję
pod tobą
czujesz jak się prężę
węszę zdobycz

Tamtej nocy
moje ciało pragnęło
pożądało twojego
skradało się
skakało do gardła
Zasłony
jak bandaże
spowiły związały
utaiły ranę twego ciała

jak wyjąć
wyłuskać
z tych zasłon
słów gestów
jak wydobyć
twoją cielesność
wyjawić
płeć

Nasze ręce
były mądrzejsze od nas
usta mądrzejsze od słów
byliśmy jak
zwierzęta zanurzone
w przyśpieszonym oddechu

zwierzęta
które rozmnożyły się
tak zatrważająco
nieobliczalnie
w XX wieku
zwierzęta tajemnicze
które urodziły boga
a potem go zabiły
— Tadeusz Różewicz "Zasypiając"

August 07 2013

18:16
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz, "Jak dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku

July 23 2013

21:32
Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viausmiechprosze usmiechprosze

July 04 2013

20:58
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— T. Różewicz
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity

July 01 2013

12:58
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz/Kartoteka
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viafelicka felicka

May 27 2013

18:46
bylejakość ogarnia masy i elity
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromsomersby somersby vialabellavita labellavita

April 08 2013

15:57
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frommefir mefir viadelikatnienie delikatnienie

December 09 2010

17:14
Jestem tak pusty że można wybudować w moim
wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe
teatr boisko zajezdnię tramwajową.
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl