Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2012

12:39
Cóż bowiem warta jest nauka,
która potrafi zaprowadzić człowieka
na Księżyc, nie potrafi zaś sprawić,
by nikomu nie zabrakło chleba?
— Marina, C. R. Zafon
Tags: Quotes Zafón
Reposted frompiksele piksele viamyname myname

February 19 2012

21:52
Dobre słowo jest łatwą przysługą niewymagającą ani kszty poświęcenia,
 a czasem wartą więcej niż prawdziwy dobry uczynek.
— Carlos Ruiz Zafón - "Gra anioła"
Tags: Quotes Zafón

February 16 2012

21:30
Jesteśmy marionetkami naszej nieświadomości.
— Carlos Ruiz Zafón
Tags: Quotes Zafón

January 10 2012

23:26
Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią.
— Carlos Ruiz Zafón o Cmentarzu Zapomnianych Książek (Cień Wiatru)
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromsaphirka saphirka

October 07 2011

17:27
Niewiele rzeczy ma na człowieka tak wielki wpływ jak pierwsza książka, która od razu trafia do jego serca.
— Carlos Ruiz Zafón - Cień wiatru
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromCamilla Camilla

May 31 2011

06:24
Znikają tylko ci, którzy mają dokąd wrócić.
— Carlos Ruiz Zafón — Marina
Tags: Quotes Zafón
Reposted fromdziubkowa dziubkowa viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl